Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA

Ngay sau 1 tuần Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. Đây chính là cơ sở

Xem Thêm Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA